TAUSTA PILT

MTÜ MATKAKLUBI MUKU

P Õ H I K I R I

I ÜLDSÄTTED

1. Matkaklubi Muku (edaspidi: klubi) on mittetulundusühinguna tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud matkahuvilistele aktiivse tegevuse pakkumisele.

2. Mittetulundusühingu nimi on: MTÜ Matkaklubi Muku ning klubi asukoht on Hiiumaal.

3. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi seadustest ja muudest kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.

4. Klubi kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik.

6. Klubil on oma sümboolika ning arveldusarved pangaasutustes ja tal on nende kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

7. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

8. Klubi tegevuse eesmärkideks on:

1) hoida elus loodussäästlikku ja turvalist matkamise traditsiooni;

2) aidata kaasa puhta keskkonna ja looduse säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele;

3) kutsuda inimesi üles läbi jätkusuutliku käitumise elukeskkonna parandamisele;

4) tutvustada inimestele Hiiumaad ja hiidlasi läbi aegade.

9. Eesmärkide saavutamiseks klubi:

1) koondab ja ühendab loodust hoidvaid, teadmis- ja rännuhimulisi isikuid;

2) propageerib tervislikku ja loodushoidlikku eluviisi, kaasab klubi tegevusse matkamisest huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;

3) korraldab matkareise, matku, kokkutulekuid, laagreid, seminare, propaganda- ja teisi üritusi;

4) kogub ja levitab matkaalast informatsiooni;

5) teeb matka- ja tervisespordialast koostööd Eesti ning teiste riikide vastavate organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega ja firmadega;

6) osutab tasulisi matkateenuseid ning arendab oma põhitegevuse edendamiseks muud majandustegevust;

7) loob klubi liikmetele soodustingimusi klubi vara kasutamisel, matkadest osalemiseks ning matkavarustuse hankimiseks;

8) otsib uusi matkapiirkondi ja töötab välja uusi matkamarsruute;

9) aitab kavandada, ehitada ja hooldada tähistatud matkaradu;

10) algatab ja viib läbi projekte oma tegevuse arendamiseks;

III KLUBI LIIKMESKOND

10. Klubi liikmeteks võivad olla kõik alates 15. eluaastast nii Eesti Vabariigi kui ka mõne teise riigi kodanikud, kes osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tunnistavad ja täidavad klubi põhikirja ning tasuvad sisseastumis- ja liikmemakse.
Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad sisseastumis-ja liikmemakse.
Klubile tähelepanuväärseid teeneid osutanud liikme võib üldkoosolek nimetada klubi auliikmeks. Auliikmele ei laiene põhikirja punkti 13 alapunktides 3 ja 5 sätestatud kohustused ja punkti 12 alapunktis 3 sätestatud õigused.

11. Klubi liikmeks vastuvõtmiseks on kandidaadil vaja ühe klubiliikme soovitust, kes tutvustab eelnevalt klubi põhikirja ja tavasid. Pärast edukalt sooritatud matka esitab kandidaat juhatusele kirjaliku avalduse, millega on peale sisseastumismaksu tasumist klubisse vastu võetud.

12. Klubi liikmel on õigus:

1) osaleda klubi kõigil üritustel ja tegevustes;

2) saada teda huvitavat teavet klubi juhtimise ja tegevuse kohta;

3) osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös ja valida ning olla valitud klubi juhatusse ja teistesse valitavatesse organitesse;

4) kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras klubi sümboolikat, teabepanka, vara ja matkateenuseid;

5) lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast.

13. Klubi liige on kohustatud:

1) järgima klubi põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

2) võtma aktiivselt osa klubi tegevusest;

3) maksma liikmemaksud õigeaegselt;

4) kasutama heaperemehelikult klubi vara;

5) osalema üldkoosolekutel ja valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

6) hoidma ja kaitsma klubi head mainet, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

Teisi kohustusi saab liikmetele kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus juhul, kui selleks on olemas nende liikmete nõusolek.

14. Klubi liikme võib juhatuse otsusega klubist välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või klubi olulisel määral kahjustamise tõttu. Klubist arvatakse välja inimene, kelle viimase liikmemaksu laekumisest on möödunud üle 12 kuu. Liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

15. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Isikul, kelle liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigusi klubi varale.

16. Klubi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek.

17. Väljaastunud või väljaarvatud liikmele tasutud sisseastumismaksu ei tagastata.

IV JUHTIMINE

Üldkoosolek

18. Klubi kõrgeim organ on klubi liikmete üldkoosolek.

19. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud juhtudel ja korras üks kord aastas, samuti siis, kui klubi huvid seda nõuavad. Juriidilisest isikust liiget esindab üldkoosolekul seadusjärgne või volitatud esindaja.

20. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine;

2) eesmärgi muutmine;

3) majandusaasta aruande kinnitamine;

4) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5) klubi kodukorra vastuvõtmine;

6) teiste küsimuste otsustamine , mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

21. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.

22. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest.

23. Üldkoosolek võtab vastu otsused kõikides klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

24. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.

25. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

26. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed.

27. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine klubi liige.

28. Üldkoosolek teostab järelvalvet oma teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

Juhatus

29. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab.

30. Juhatuse liikmete minimaalne arv on seitse. Juhatuse liikmete arvu ja volituste aja otsustab üldkoosolek.

31. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek klubi liikmete hulgast. Juhatuse üheks liikmeks on klubi esimees, kes korraldab juhatuse tegevust, ja klubi aseesimees.

32. Juhatuse liikmed esindavad klubi kõikides õigustehingutes ühiselt, välja arvatud klubi esimees ja aseesimees, kes esindavad klubi ainuisikuliselt.

33. Juhatuse liikme tasustamine toimub üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

34. Juhatuse pädevusse kuulub:

1) klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

2) klubi esimehe ja aseesimehe valimine juhatuse liikmete hulgast;

3) liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamine;

4) klubi tegevuse kavandamine, ürituste kalenderplaanide ja juhendite kinnitamine;

5) klubi tööorganite moodustamine, nende koosseisude kinnitamine;

6) palgaliste töötajate töölevõtmine ja töölt vabastamine;

7) klubi vara ja teenuste kasutamise korra ja tasuliste teenuste hindade kinnitamine;

8) klubi eelarve koostamine;

9) klubi majandusaasta aruande koostamine.

35. Juhatuse koosolekud kutsub kokku klubi esimees vastavalt vajadusele. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

36. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

37. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

V STRUKTUUR

38. Klubil võivad olla osakonnad. Osakond on liikmete klubisisene ühendus, mis koondab neid vaba valiku ja huvi alusel ühes piirkonnas või ühe matkaliigi või tegevusala viljelemiseks ja edendamiseks.

39. Osakond ei ole juriidiline isik.

40. Osakond juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja osakonna põhimäärusest.

41. Osakond on aruandekohustuslik klubi juhatuse ees.

VI KLUBI VARA

42. Klubi vara moodustub:

1) sisseastumis- ja liikmemaksudest;

2) riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvete eraldistest;

3) isikute annetustest ja eraldistest;

4) tasuliste ürituste korraldamisest;

5) muust tulust.

43. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

44. Klubi vara ja vahendid kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel.

VII KLUBI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE. VARA JAOTUS

45. Klubi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

46. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel.

47. Õigustatud isikuks saab olla Eestis tegutsev mittetulundusühing, millel on käesoleva põhikirja punktile 8 sarnased eesmärgid. Õigustatud isikuks võib olla ka kohalik omavalitsus.

48. Vara jagamisel määratakse konkreetsed õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.